เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติความเป็นมา
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 ในชื่อ บริษัท น้อมเกล้า จำกัด ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ทะเบียนเลขที่ 234/2528 โดยกลุ่มของ คุณอัมรินทร์ คอมันตร์ และ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้ จำกัด เมื่อปี 2528
ปี พ.ศ.2531 ดำเนินการรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมมาเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ คือ
1. คุณวัลลภ วิตนากร
2. คุณอุดมศักดิ์ ตั้งตระกูลพร และ
3. คุณนิพันธ์ เสมสันทัด (กรรมการผู้จัดการ)
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเข้าดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2531 เป็นต้นมา โดยมีเบี้ยประกันในปีแรก 1,000,000 บาท
สำนักงานเดิม ตั้งอยู่ เลขที่ 31 อาคารพญาไท ชั้น 9 ห้อง 916 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 และต่อมา กลางปี 2539 ได้ย้ายสำนักงานมา ชั้น 7 ห้อง 711 อาคารเดิม จนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ.2539 ได้เพิ่มทุนเป็น 3,000,000 บาท และ ปี 2548 ได้เพิ่มทุนเป็น 5,000,000 บาท