ผู้บริหาร & เจ้าหน้าที่

คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่

คณะผู้บริหาร

คุณวัลลภ วิตนากร

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไฮ – เทคแอพพาเรล จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

กรรมการบริหาร

 • บริษัท ไฮ – เทคชัยภูมิแอพพาเรล จำกัด
 • บริษัท ไฮ – เวย์ทรานสปอรต จำกัด
 • บริษัท ไฮ – โพรเกรส นิตติ้ง จำกัด
 • บริษัท ไฮ – โพรเกรส ชัยภูมิ นิตติ้ง จำกัด
 • บริษัท ไทยสตาร์ ชัวร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท ฟิวเจอร์ การ์เมนท์ จำกัด
 • บริษัท เอ็คซีด จำกัด
 • บริษัท แฟนซี การ์เมนท์ จำกัด
ตำแหน่งทางสังคม

 • รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
 • กรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
 • คณะกรรมการดำเนินการตรวจการจ้างที่ปรึกษา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
» คุณอุดมศักดิ์ ตั้งตระกูลพร

– กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟิวเจอร์ การ์เมนท์ จำกัด

» คุณนิพันธ์  เสมสันทัด

– กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้ จำกัด

– กรรมการ สมาคมนายหน้าประกันภัย

เจ้าหน้าที่ดูแล

 Marine Insurance
– คุณศิวพร ดำริห์งาม
– คุณกนกวรรณ รอดหลัก
Transportation Specialist Legal Liability Insurance
Default Insurance Program (DIP)
Project Cargo & Marince Liability Insurance
Trade Credit Insurance
– คุณนิธิวัฒน์ เสมสันทัด
Contractor All Risks (Contract Work) และรับประกันภัยทั่วไป
– คุณชูพงษ์ จันทรมานะ
รับประกันภัยทั่วไป
– คุณพรเพ็ญ ล้วนอุดมศิริ
บัญชี และรับประกันภัยทั่วไป
– คุณละเอียด ปัตถานนท์