ความรู้ประกันภัย

ความรู้ประกันภัย
รายละเอียด ดาวน์โหลด
Marine Cargo Insurance
  Presentation
พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล
Thai COGSA
เอกสาร
พ.ร.บ. ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
Multimodal Transport Act, B.E.2548
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
INCOTERMS เอกสาร Presentation
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง:
กฎหมาย คำพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดของตัวแทน
ขนส่งสินค้า
วันที่ 29 มิถุนายน 2006
ย่อคำพิพากษา Presentation
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง:
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของตัวแทนขนส่งสินค้า
สำหรับตัวแทนขนส่งสินค้า / NVOCC / Logistics Provider
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Multimodal Transport Operator
(MTO)  วันที่ 2 สิงหาคม 2006
Presentation Q&A
คำพิพากษา
รับของทางอากาศ
รับขนของทางทะเล
ตัวแทนขนส่งสินค้าฟ้องเรียกค่าระวางบรรทุกสินค้า