บริการ

บริการ และ ความชำนาญ
บริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้ จำกัด ได้ร่วมก่อตั้งขึ้นโดยนักธุรกิจด้านการค้า การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบุคคลากรทางด้านการประกันวินาศภัย อันเป็นจุดเด่นที่ทำให้บุคคลากรของบริษัทมีีความรู้และความชำนาญ ด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศเป็นพิเศษ นอกเหนือจากธุรกรรมทางด้านการประกันภัยวินาศภัยทั่วไป
ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า (Freight Forwarder), ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง, ผู้ประกอบการเป็นตัวแทนออกของ (Customs Broker), Logistics Provider หรือ ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator) ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นที่ปรึกษา ทางด้านประกันภัยมาโดยตลอดเกือบ 20 ปี
ในปี 2543 บริษัทเป็นผู้ริเริ่มนำรูปแบบ การประกันภัยความรับผิดของตัวแทนขนส่งสินค้า (Transportation Specialist Legal Liability Insurance) ตามแบบมาตรฐานสากล ที่ใช้กันในประเทศที่ธุรกิจการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศได้พัฒนาก้าว ไกลแล้ว มาใช้เป็นครั้งแรก ตามความประสงค์ของสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (Thai Airfreight Forwarders Asociation – TAFA) ซึ่งต้องการให้สมาชิกของสมาคมฯ เข้าสู่มาตรฐานอันเป็นสากล และเพื่อความมั่นคงของบริษัทสมาชิก และเพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการของสมาชิก
ในปี 2544 เพื่อส่งเสริมธุรกรรมเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ ระหว่างสมาชิกของสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association – TAFA) กับบริษัทสายการบิน บริษัทฯ ได้ริเริ่มนำ กรมธรรม์ประกันหนี้ค่าระวางบรรทุกสินค้า (Default Insurance Program – DIP) มาใช้เป็นครั้งแรก และโครงการได้ดำเนินมาเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว
ปี 2547 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (Licensed Customs Broker) ได้อนุมัติ และเริ่มโครงการประกันภัยความรับผิดสำหรับสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อพัฒนามาตรฐานสู่ความเป็นสากล เช่นเดียวกับผู้ประกอบการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า
บริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้ จำกัด ให้บริการด้านการประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่

 • ประกันภัยอัคคีภัย
 • ประกันภัยทรัพย์สิน
 • Marine Insurance, Cargo Insurance หรือ ประกันภัยขนส่งสินค้าสำหรับเจ้าของสินค้า
 • Carrier’s Liability หรือ ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้า
 • Inland Transit หรือประกันภัยการขนส่งในประเทศ ทั้ง ระบุภัย และไม่ระบุภัย
 • ประกันภัยรถยนต์
 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 • Trade Credit Insurance หรือ การประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออก
 • ประกันคุ้มครองความรับผิดของตัวแทนออกของ สำหรับสมาชิกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
 • ประกันคุ้มครองความรับผิดของ Customs Broker
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • การประกันสุขภาพ
 • การประกันภัยการเดินทาง