Default Insurance Program

 

 
English
 
Thai

โครงการประกันภัยค้ำประกันการชำระหนี้ค่าระวางบรรทุกสินค้า
ของ สมาชิกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย กับ สมาชิกสมาคมการค้าธุรกิจการบินขนส่งสินค้า

In comparison with the statistics of air cargo sales generated by individual cargo agent versus financial guarantee i.e. industrial bank guarantee placed with IATA and/or local bank guarantees furnished to Airlines, 45-day sales following 30 days credit term falls outside the collateral security. Taking into account of Airline’s exposure, immediate revision of collateral security is necessary.”, proclaimed by International Air Transport Association – IATA.
Relatively, in early 2001 a proximity talk among the parties concerned was held regarding the increment on value of the security to catch up with an actual outstanding debt of 45-consective days and also the viable option(s) to cope with a new big burden which shall be fallen on the cargo agents.
Thai Airfreight Forwarders Association – TAFA in collaboration with Airlines Cargo Panel – ACP (later adopted to Airline Cargo Business Association – ACBA) realized the member’s constraints, and had therefore assigned Thai Star Surety Co., Ltd. (TSSC) as an Association’s insurance consultant to carry out a feasibility study and negotiation with the Insurer(s) for a support of an appropriate insurance. The insurance is targeted to be a new instrument for promoting a day-to-day business and shall eventually be a single financial instrument to replace the existing bank guarantees.
In August 2001 the solution and the final draft of an insurance policy covering an outstanding debt of 45-day had been reached. Maximum limit of indemnity was THB 100 million per cargo agent, and THB 240 million in aggregate. The Insurer, Sri Ayudhaya Insurance Plc. Limited, and her alliances i.e. Thai Reinsurance Plc. Limited, Hanover Reinsurance GmbH, etc. well studied and clearly understood the nature and credible stability of the industry, had accepted and confirmed to start the scheme on the 1st of October 2001. This is the background and rationale of our so proud “Default Insurance Program – DIP”.
THE ROAD IS NOT PAVED WITH ROSES ! Same as others, just two weeks before the launching schedule, WTC or 9/11 had directly and significantly affected air cargo industry and insurance business globally. The Insurer delivered to us a sincere sorrow of being unable to start the program as planned due to 9/11 impact, and nothing could be committed. Following several talks, at last the parties concerned took a step backward and agreed to the new Limit of Indemnity of THB 50 million per cargo agent and THB 240 million in aggregate, and was ready for taking off on the 1st of October 2001. With an unstable step on day-one, DIP has lighted up a new era of the air cargo industry in the region, and now it is more than 7 years old with an entirely clean record of claim or default.
Results during 2001 – Present
 Policy Year Cargo Agents Airlines Total Sales: THB
2001 – 2002  55  38  8,590,364,000.00
2002 – 2003  70  44  19,766,996,000.00
2003 – 2004  70  44  17,172,950,764.76
2004 – 2005  70  42  21,947,473,646.95
 2005 – 2006*  71  42   24,667,377,588.05
 2006 – 2007*  72  41   21,756,346,828.69
 2007 – 2008*  74  40   (@20,000,000,000.00)
Remarks:*  From the 5th year of implementation, Limit of Indemnity was adjusted to THB 100 million per one cargo agent and THB 240 in aggregate with a supplementary support from 3 new Insurers; Safety Insurance Plc. Limited, Siam Commercial Samaggi Insurance Plc. Limited and Alliance CP General Insurance Limited
 
During the past years, on behalf of the members, TAFA has spontaneously been trying to strengthen the scheme and also to ensure Airline’s credit risk is proportionally covered. However, an impact on the insurance premium must carefully be taken into account. To be a single financial instrument to replace the existing bank guarantee is not too far to be true.
 
By all means, discipline and ethics lies above all sorts of security guarantees. During the past 20 years, delay payment committed by TAFA Members has never been reportedly occurred. It is very unique. Probably the first successful project in South East Asia, achievement of DIP illuminates extra-ordinary strength and outstanding cooperation of the all parties involved in air cargo industry in Thailand.
“Unity Makes the Mission Possible”
Written By: Surachai Karnchanavanit
Thai Star Surety Co., Ltd.

 

โครงการประกันภัยปีที่ 6 จะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 และสิ้นสุดในวันที่ 1 ตุลาคม 2550 รวมระยะเวลาความคุ้มครองหนึ่งปี  โดยจะมีการออกกรมธรรม์ประกันภัยสองฉบับ ดังนี้
ฉบับที่หนึ่ง บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัยจำกัด เป็นผู้รับประกันภัย โดยคิดเบี้ยประกันภัยในอัตรา 0.05% ของยอดขายสุทธิตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 ข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย (มหาชน) จำกัด
 1. ยอดหนี้ค้างชำระรวม 45 วัน และวันเพิ่มพิเศษอีกไม่เกิน 5 วัน ดังนี้
 1.1 หนี้ค่าระวางและ/หรือหนี้อุปกรณ์ในงวดที่ถึงกำหนดชำระ แต่มีการผิดนัดชำระหนี้ (15 วัน)
 1.2 หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระอีกสองงวด (30 วัน)
 1.3 หนี้ที่เกิดขึ้นไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่หนี้ในข้อ 1. ถึงกำหนดชำระ ทั้งนี้ผู้รับประโยชน์ต้องไม่ทราบว่าหนี้
ที่ถึงกำหนดมีการผิดนัด
 2. วงเงินสูงสุดสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบ คือ
 2.1 สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อลูกหนี้หนึ่งราย และ
 2.2 สูงสุดไม่เกิน 240,000,000 บาท ต่ออายุสัญญา
ฉบับที่สอง บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำในการออกกรมธรรม์ประกันภัย โดยมี  บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย (มหาชน) จำกัดและบริษัท อลิอันซ์ ซีพี ประกันภัย จำกัด เป็นผู้รับประกันภัยร่วม โดยเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยในอัตรา 0.02% ของยอดขายสุทธิตลอดอายุสัญญาประกันภัย
ข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ประกันภัย ฯ
ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดไม่เกินจำนวนเงิน 50,000,000 บาท โดยกรมธรรม์ ฉบับนี้
จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อความรับผิดตามสัญญา ประกันภัยของบริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย
(มหาชน) จำกัด ที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 จำนวน 50,000,000 บาท ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ผิดนัดตามข้อ 1.

DIP – Primary Layer
DIP – Excess Layer

DIP – Application Form
DIP Airlines